Tắm Trắng Dưỡng Sáng Hồng tinh chất Tơ Tằm 90' [NAM]